+386 (0)30 707 870
Mon - Fri
8:00 - 16:00
tel:
+386 (0)30 707 870
opening hours:
Mon - Fri, 8:00 - 16:00

Splošni pogoji

Splošna določila

Splošni in posebni pogoji so sestavni del vseh naših aranžmajev. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša.

Splošni pogoji poslovanja in navodila za potovanje/izlete/turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta NOMAD 2000 storitve d.o.o. (v nadaljevanju NOMAD 2000 d.o.o.) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

V primeru telefonske prodaje oziroma spletne prodaje se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko oziroma preko spleta naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni stran: www.nomad2000.si.

Splošni pogoji poslovanja so na voljo tudi v poslovalnici NOMAD 2000 d.o.o. v Ljubljani, Rožna dolina, cesta XV/20a.

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve NOMAD 2000 d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

Prijava

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira NOMAD 2000 d.o.o., do zasedbe prostih mest in sicer v poslovalnici NOMAD 2000 d.o.o. ali pooblaščeni agenciji oziroma po telefonu, internetu ali po pošti.

Potnik sklene obvezujočo pravno veljavno pogodbo z NOMAD 2000 d.o.o. ali pooblaščeno turistično agencijo zase in za vse prijavljene pod njegovim imenom s prijavo v pisni ali elektronski obliki. Program potovanja velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se potnik pisno ali ustno prijavi na ustrezno potovanje. S tem je pogodba sklenjena. S prijavo potrdi, da je seznanjen s splošnimi navodili in pogoji. Pogodba začne veljati, ko pride v posest organizatorja. V primeru, ko se prijavljenec prijavi za turistični aranžma organizatorja preko interneta ali telefona, se šteje, da je prijavljenec sprejel določila splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je elektronsko ali telefonsko posredoval podatke za prijavo.

Ob prijavi NOMAD 2000 d.o.o. in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje potrebne podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja ter splošne pogoje poslovanja in navodila za poslovanje, kjer so ti podatki navedeni. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik z agencijo NOMAD 2000 d.o.o. pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje obvezujoče za obe pogodbeni stranki.

Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške rezervacije. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava je lahko tudi pisna. Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne agenciji NOMAD 2000 d.o.o. podpisano pogodbo in potrdilo o plačani prijavnini in stroških rezervacije (kopijo virmana oz. splošne položnice) v roku, določenem na programu.

V primeru prijave po telefonu ali po elektronski pošti potnik po pošti prejme predračun, položnico in dva izvoda prijavnice oz. pogodbe. En izvod izpolnjene oz. dopolnjene in podpisane prijavnice/pogodbe je potrebno vrniti po pošti ali faksu. S pravočasno in pravilno vplačano akontacijo je potnikova rezervacija potrjena v skladu z dogovorjenimi pogoji. Potnik z vplačilom akontacije dokončno in obvezujoče potrdi prijavo na potovanje.

Z vplačilom akontacije postane vse, kar je zapisano v pogodbi, programu potovanja, splošnih pogojih poslovanja in navodilih NOMAD 2000 d.o.o. pravna obveznost tako za potnika kot za NOMAD 2000 d.o.o. Potnik je dolžan takoj sporočiti morebitne nepravilnosti podatkov v prijavnici oz. pogodbi (zapis imena in priimka na prijavnici mora biti identičen zapisu v potovalnih dokumentih). V kolikor potnik ne poda pravilnih podatkov oz. ne sporoči vseh potrebnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih oz. nepopolnih podatkov.

Potnik se lahko prijavi z izpolnjeno prijavnico pri organizatorju ali pooblaščeni agenciji do zasedbe prostih mest.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov rezervacije ali dejanja, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje kateregakoli izmed navedenih podatkov.

Ob prijavi izpolnite prijavnico in plačate akontacijo v višini 30 % od končne vrednosti storitve (in polni znesek zavarovanja v kolikor se zanj odločite) ter stroške rezervacije v višini 13 € na prijavnico. Z vplačilom akontacije je vaša rezervacija potrjena.

V primeru telefonske prijave oziroma prijave preko interneta potnik prejme po pošti predračun, položnico in dva izvoda prijavnice oz. pogodbe. Po opravljenem plačilu na transakcijski račun 02058–0255122746 je potrebno poslati po pošti ali fax-u kopijo plačane položnice in izpolnjeno ter podpisano prijavnico. Potnik z vplačilom akontacije avtomatično potrdi, da je seznanjen s programom in s pogoji potovanja, ter da jih v celoti sprejema. S tem postane vse, kar je napisano v navodilih in splošnih potovalnih pogojih NOMAD 2000 d.o.o. pravna obveznost tako za potnika kot za agencijo. Za datum prijave se šteje dan vplačila akontacije.

Preostalih 70 % vrednosti storitve vplačate najkasneje 14 dni pred datumom storitve oziroma kakor je navedeno v programu. Rok plačila je lahko tudi kasneje, če je tako navedeno na poslani položnici za plačilo drugega obroka oz. spremnem dopisu.

V kolikor potnik ali njegovo prodajno mesto ne poravna svojih obveznosti pravočasno, pomeni to potnikovo odpoved storitve. šteje se, da je potnik odpovedal aranžma in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz splošnih pogojev poslovanja in navodil.

Potnik je dolžan shraniti plačane položnice in na zahtevo NOMAD 2000 d.o.o. predložiti kopijo plačane položnice.

V kolikor se potnik želi prijaviti na potovanje, kjer trenutno ni prostih mest, ali ima specifične želje, ki jih ni možno takoj potrditi, vplača administrativne stroške v vrednosti 25 € in naredi “rezervacijo na poizvedbo”.

Ob rezervaciji na poizvedbo potnik vplača administrativne stroške v višini 25 € (višina je odvisna od predvidenega programa) in se prijavi oz. sklene pogodbo za program s pripombo “rezervacija na poizvedbo”. Na ta način postane vse, kar je navedeno v pogodbi, programu, splošnih pogojih poslovanja in navodilih za potovanje, pravna obveznost tako za potnika kot za NOMAD 2000 d.o.o., v kolikor NOMAD 2000 d.o.o. tako rezervacijo potrdi. V kolikor rezervacija s strani agencije NOMAD 2000 d.o.o. ni potrjena, potnik prejme nazaj vplačani znesek. V primeru, da potnik odkloni program sklenjen v pogodbi, se mu vplačani znesek ne vrne.

Kadar za potnika potovanje rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

Storitve, vštete v ceni aranžmaja

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd., in nudijo samo osnovni bivalni standard. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene.

Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, vstopnine ipd) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, lokalni vodniki, napitnine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku agencije NOMAD 2000 d.o.o. v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

Aranžmaji, pri katerih Nomad 2000 d.o.o. ni organizator potovanja

V primeru, da NOMAD 2000 d.o.o. ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja potovanja. Na dokumentu NOMAD 2000 d.o.o. mora biti naveden organizator potovanja. šteje se, da NOMAD 2000 d.o.o. prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo na agenciji NOMAD 2000 d.o.o. ali pooblaščeni agenciji oz. agencija NOMAD 2000 d.o.o. prejme plačilo na transakcijski račun agencije NOMAD 2000 d.o.o.

Ob prijavi izpolnite prijavnico in plačate akontacijo v višini 30 % od vrednosti storitve (izleta, potovanja…) ter stroške rezervacije v višini 13 € na prijavnico.

Preostali del vrednosti storitve vplačate najkasneje 14 dni pred datumom storitve oziroma kakor je navedeno v programu.

V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (pogodba/napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA…) turističnega aranžmaja ali druge storitve NOMAD 2000 d.o.o., v primeru vračila plačila NOMAD 2000 d.o.o. v nobenem primeru ne more izpačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke na potnikov TRR, seveda, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma ali storitev rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

Cena

Cene potovanja so določene s programom potovanja/storitve, ter veljajo od dneva objave programa. NOMAD 2000 d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalnem valutnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki veljajo v republiki Sloveniji.

O morebitni spremembi cene potovanja/storitve NOMAD 2000 d.o.o. potnika obvesti najmanj 20 dni pred potovanjem.

NOMAD 2000 d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem. V tem primeru NOMAD 2000 d.o.o. ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca na kraju samem (v tujini).

Soglasje kupca v primeru zvišanja cene potovanja oziroma aranžmaja do 10% od vrednosti cene objavljene v programu ni potrebno. V kolikor skupna podražitev preseže 10 %, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo potrebno plačati odškodnino. NOMAD 2000 d.o.o. lahko s programom določi različne cene glede na število prijavljenih potnikov oz. s programom določi doplačilo za potovanje v manjši skupini. Potnik ne more odstopiti od pogodbe v kolikor zaradi manjšega števila potnikov nastopijo pogoji, za katere velja cena, ki je s programom predvidena za manjše število potnikov oz. če je potrebno doplačilo za potovanje v manjši skupini.

NOMAD 2000 d.o.o. lahko v programu določi ceno aranžmaja/storitve, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša, v kolikor se ne bo prijavilo minimalno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni – ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, boste s strani podjetja NOMAD 2000 d.o.o. o spremenjenih pogojih obveščeni.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo, ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

Potni dokumenti

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in NOMAD 2000 d.o.o. za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, če so za te države zahtevana.

Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna NOMAD 2000 d.o.o. po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum NOMAD 2000 d.o.o., le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov NOMAD 2000 d.o.o. potniku ne vrača. NOMAD 2000 d.o.o. ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam.

Posredovanje agencije NOMAD 2000 d.o.o. pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar NOMAD 2000 d.o.o. ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja/aranžmaja/letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Potnikova odpoved potovanja ali sprememba potovanja

Potnik lahko v vsakem trenutku odstopi od potovanja, vendar vse nastale stroške krije sam.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva.

Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi.

V tem primeru ima NOMAD 2000 d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved:

  • za odpoved do 31 dni pred odhodom – 13 € administrativnih stroškov,
  • za odpoved od 30 do 15 dni pred odhodom – 30 % cene aranžmaja,
  • za odpoved od 14 do 8 dni pred odhodom – 50 % cene aranžmaja,
  • za odpoved od 7 do 2 dni pred odhodom – 80 % cene aranžmaja,
  • za odpoved od 48 ur pred začetkom potovanja pa do konca potovanja so stroški 100 % cene potovanja.
  • Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih agenciji NOMAD 2000 d.o.o. narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.

Prav tako se v vsakem primeru zadržijo stroški rezervacije, ki so vezani na prijavnico (13 € na prijavnico).

V praksi nekateri letalski prevozniki zahtevajo plačilo in izpis letalske karte več mesecev v naprej. Ko je v času potnikove odpovedi oz. zamenjave imena že kupljena letalska karta z letališkimi taksami na potnikovo ime, lahko znašajo stroški odpovedi oz. zamenjave imena več, kakor je predvideno z zgornjo lestvico. Zato v tem primeru NOMAD 2000 d.o.o. obračuna dejanske stroške.

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugo osebo, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določen program. Potnik mora o nastali spremembi takoj obvestiti NOMAD 2000 d.o.o., najkasneje pa to lahko stori v osmih dneh pred začetkom potovanja. Potnik mora agenciji NOMAD 2000 d.o.o. povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

Če potnik odstopi od pogodbe, potem ko se je potovanje že začelo, ima organizator pravico do celotnega zneska dogovorjene cene potovanja.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z agencijo NOMAD 2000 d.o.o., se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani agencije NOMAD 2000 d.o.o. zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja/izleta, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna NOMAD 2000 d.o.o. potniku administrativne stroške v višini 13 €, v primeru, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

Odstopnina - zavarovanje rizika odpovedi

Zavarovanje rizika odpovedi lahko sklenete pri zavarovalnici. Zavarovanje je potrebno skleniti ob prijavi na potovanje. Znesek je odvisen od posamezne zavarovalnice oz. cene potovanja. Pogoji sklenitve in veljavnosti rizika odpovedi so določeni v zavarovalni pogodbi, ki jo sklenete z zavarovalnico.

Znesek zavarovanja rizika odpovedi znaša določen procent od skupne in končne cene potovanja in ga je potrebno skleniti takoj ob prijavi. Pogoji sklenitve in veljavnosti rizika odpovedi so določeni v zavarovalni pogodbi, ki se sklene z zavarovalnico Triglav.

Carinski in devizni predpisi

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

Odpoved potovanja ali sprememba programa

NOMAD 2000 d.o.o. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe (oz. do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja), če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za NOMAD 2000 d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Nomad 2000 d.o.o. lahko odpove potovanje tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev. V primeru, da ni s programom drugače določeno, je minimalno število potnikov za avtobusne izlete 45, za izlete z rednim letalskim prevozom pa 35 oziroma 90% zasedenost na posebnih prevozih. Organizator je o odpovedi potovanja dolžan obvestiti potnika najmanj 7 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode potnikom, temveč potnikom vrne celoten vplačani znesek. V primeru odpovedi potnik ni upravičen do povračila stroškov cepljenja, izdelave vize, zavarovanja,… Če NOMAD 2000 d.o.o. odstopi od pogodbe med njenim izvajanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve, ki so bile opravljene, vendar mora ukreniti vse, kar je potrebno za zavarovanje interesov potnika.

NOMAD 2000 d.o.o. lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z NOMAD 2000 d.o.o., predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil agencije NOMAD 2000 d.o.o.

NOMAD 2000 d.o.o. jamči za popolno izvedbo vsebine objavljenega programa. Organizator programa ima pravico do spremembe časa odhoda, časa vrnitve in kraja odhodnega letališča, če mu (letalski) prevoznik ne potrdi predvidenega (letalskega) prevoza oziroma zaradi nepredvidene višje sile. NOMAD 2000 d.o.o. ima pravico tudi do spremembe poteka potovanja (vrstnega reda ogledov), ne glede na obstoj višje sile, vendar pod pogojem, da ni okrnjena vsebina programa. NOMAD 2000 d.o.o. lahko zamenja dogovorjeno nastanitev samo za nastanitev v objektu iste kategorije ali višje kategorije in samo v dogovorjenem kraju. Morebitne stroške zaradi razlike v ceni krije organizator potovanja. Če organizator ugotovi, da je pred odhodom prisiljen znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev (običajno sprememba datuma odhoda oz. povratka), mora o tem čim prej obvestiti potnika. Potnik pa mora čim prej sporočiti, ali potrjuje udeležbo na spremenjenem aranžmaju ali odstopa od pogodbe. Če NOMAD 2000 d.o.o. bistveno spremeni program pred izvajanjem pogodbe, potniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrne vplačani znesek v celoti. Če NOMAD 2000 d.o.o. program bistveno spremeni med izvajanjem pogodbe, potnik, ki zaradi tega odstopi od potovanja, plača samo stroške dejansko opravljenih storitev.

NOMAD 2000 d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere NOMAD 2000 d.o.o. ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

NOMAD 2000 d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da NOMAD 2000 d.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja.

V primeru odpovedi potovanja s strani NOMAD 2000 d.o.o., potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa NOMAD 2000 d.o.o. potnika nemudoma obvesti.

NOMAD 2000 d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.

V primeru, da stanje na kraju samem agenciji NOMAD 2000 d.o.o. ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko NOMAD 2000 d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

Letalski prevozi z vsemi storitvami so v celoti v pristojnosti letalskih prevoznikov. NOMAD 2000 d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe časa in kraja odhoda in vrnitve, če nam letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega letalskega prevoza. Ker je med letalskim prevozom po predpisih, veljavnih v mednarodnem potniškem prometu za prtljago odgovorna izključno letalska družba, za morebitno izgubljeno ali poškodovano prtljago ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Pridržujemo si pravico spremembe poteka programa v skladu z realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina programa.

Obveznosti organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebitne nerealizirane ali le delno realizirane storitve.

NOMAD 2000 d.o.o. deluje kakor posrednik pri posredovanju namestitev, prevoznih in drugih storitev, ki jih izvajajo poslovni partnerji in ne prevzema odgovornosti za zamude, kraje, izgube, poškodbe, bolezni ali nesreče.

Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku.

Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 2 (dveh) mesecih po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, NOMAD 2000 d.o.o. le-te vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne reklamacije NOMAD 2000 d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnino ali drugemu zahtevku mora potnik priložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Organizator je dolžan podati prvi odgovor na navedeno pritožbo v 8 dneh po njenem sprejemu.

Če po krivdi agencije NOMAD 2000 d.o.o. ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima NOMAD 2000 d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.

NOMAD 2000 d.o.o. ne bo obravnaval reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. še posebej se to nanaša na letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe, velikost ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ne graja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi agencije NOMAD 2000 d.o.o. ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.

Znižanje cene potovanja v primeru manj kvalitetne storitve, kakor je bila obljubljena in plačana po programu, znaša delež sporne storitve in ne more biti večja od vrednosti nepopolno opravljene storitve. Znižanje cene potovanja ne vpliva na pravico potnika do odškodnine. S tem se izključuje pravica potnika / kupca do nadomestila idealne škode. Vrednost odškodnine ne more biti višja od vrednosti potovanja.

To določilo ne velja v primeru, ko ima agencija NOMAD 2000 d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco - CORIS

S sklenitvijo Coris zavarovanja je poskrbljeno za organizacijo in kritje stroškov v nujnih primerih (obisk zdravnika, prevoz do bolnišnice, prevoz domov…). Cene skupinskega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini so odvisne od števila dni bivanja v tujini. Zavarovalno kritje znaša 15.000 € za stroške nujnega zdravljenja in 80 € za stroške nujnih zobozdravstvenih storitev. Za sklenitev skupinskega zavarovanja se mora odločiti 9 ali več oseb do starosti 70 let. Za sklenitev so potrebni osebni podatki, rojstni datum, številka potnega lista in točen čas potovanja. Zavarovanje Coris priporočamo na vseh potovanjih. Več informacij dobite na spletni strani: www.coris.si.

Zdravstveni predpisi in cepljenja

Nekateri programi so lahko fizično naporni (trekingi, ježa kamel, športne aktivnosti, adrenalinski športi idr.), zato je odgovornost vsakega posameznika, da se pred potovanjem posvetujte s svojim osebnim zdravnikom. Potniki z zdravstvenimi težavami in nosečnice naj se pred prijavo na potovanje posvetujejo s svojim zdravnikom.

Potnik nosi odgovornost za svoje zdravstveno stanje med potekom potovanja. Potniki lahko pred odhodom sami sklenejo ustrezno zavarovanje.

NOMAD 2000 d.o.o. potnika opozori na morebitna potrebna cepljenja. Potnik se je dolžan o obveznih in priporočljivih cepljenjih sam podrobneje pozanimati na Inštitutu za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, tel: 01/244 14 00 oz. 01/244 14 33 in se dodatno posvetovati s svojim zdravnikom.

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. NOMAD 2000 d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

Potnikove obveznosti in prtljaga

Potniki se potovanja udeležijo na lastno odgovornost.

Potnik je dolžan, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katero in skozi katero potuje. Spoštovati mora hišni red v gostinskih in nočitvenih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. V kolikor ne bo upošteval svojih obveznosti, potnik odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator potovanja pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo lahko utrpel potnik v takem primeru. Organizator odklanja tudi vsakršno obveznost ali odgovornost za škodo, ki bi jo potnik utrpel, ker je izgubil oziroma so mu ukradli potni list oziroma druge potrebne dokumente. Prtljaga mora biti racionalno zložena v kovčkih, potovalkah, torbah in nahrbtnikih in v razumnih količinah (15 kg oz. 20 kg pri potovanjih z letalom in 30 kg pri avtobusnih potovanjih).

Pri skupinskih potovanjih NOMAD 2000 d.o.o. od vsakega posameznega potnika pričakuje, da se prilagodi tako skupini kot tudi lokalnim običajem na določenih krajih. NOMAD 2000 d.o.o. od vsakega potnika zahteva primerno obnašanje na poti, v prevoznem sredstvu, v sakralnih objektih… (spoštovanje do vodnikov, lokalnih vodnikov, šoferjev in sodelavcev, spoštovanje lokalnih prebivalcev ter njihovih navad in običajev, primerno obleko v sakralnih objektih oz. kjer lokalni običaji tako narekujejo). NOMAD 2000 d.o.o. si kot organizator potovanja pridržuje pravico, da osebam, ki motijo druge udeležence potovanja, se neprimerno in nedostojno vedejo, uničujejo prevozno sredstvo, so pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc ipd. odpove nadaljnje potovanje oziroma svoj turistični aranžma. V tem primeru potnik nima pravice do povračila vplačanega aranžmaja in ne more zahtevati povračila stroškov, ki bi s tem nastali.

NOMAD 2000 d.o.o. ne prevzema odgovornosti za goste pod vplivom alkohola in drugih opojnih substanc, ter si pridržuje pravico, da jim lahko odkloni udeležbo pred in kadarkoli med izletom. V tem primeru potnik nima pravice do povračila vplačanega aranžmaja in ne more zahtevati povračila stroškov, ki bi s tem nastali.

Udeleženci, ki še niso dopolnili 18 let se lahko potovanja/izleta udeležijo le v spremstvu staršev.

NOMAD 2000 d.o.o. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Odškodninske zahtevke je potrebno dostaviti direktno prevozniku ali hotelirju.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen.

Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. NOMAD 2000 d.o.o. ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

Točnost prevoznikov

NOMAD 2000 d.o.o. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost agencije NOMAD 2000 d.o.o. je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. NOMAD 2000 d.o.o. ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud.

NOMAD 2000 d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, do spremembe tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.

Izguba dokumentov

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije NOMAD 2000 d.o.o.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

Informacije

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo agencije NOMAD 2000 d.o.o. bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato NOMAD 2000 d.o.o. ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

Kategorizacije namestitvenih objektov

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih agencije NOMAD 2000 d.o.o. za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije agencije NOMAD 2000 d.o.o., zato NOMAD 2000 d.o.o. za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno agencije NOMAD 2000 d.o.o. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

Obvestila pred odhodom / potovanjem

Za potovanja z organiziranim prevozom prejme potnik, ki je nosilec prijavnice, končno obvestilo o potovanju s podrobnejšimi navodili najkasneje 7 dni pred odhodom. Če potnik obvestila v tem roku ne prejme , se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu oz. je dolžan o tem obvestiti agencijo. škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilni naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

Uporaba spletnih strani Nomad 2000 d.o.o.

Spletne strani NOMAD 2000 d.o.o. so zasnovane, oblikovane in postavljene z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu NOMAD 2000 d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. NOMAD 2000 d.o.o. zavrača odgovornost za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe in/ali nedostopnosti naših spletnih strani in podatkov na njih. Prav tako zavračamo odgovornost v primeru sklicevanja/povezovanja naših spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih pravnih ali fizičnih oseb. NOMAD 2000 d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja tako povezanih spletnih strani.

Uporaba podatkov in fotografskega materiala

NOMAD 2000 d.o.o. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi agencije NOMAD 2000 d.o.o. ter njenih poslovnih partnerjev. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

NOMAD 2000 d.o.o. si pridržuje pravico objave fotografij udeležencev nastalih med izletom, potovanjem, aktivnostjo v promocijske in marketinške namene (na spletnih straneh, reklamnih letakih, v katalogu…).

Končna določila

NOMAD 2000 d.o.o. mora potniku, ki se med potovanjem znajde v težavah zaradi nepredvidljivih napak, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba ali so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Splošni potovalni pogoji agencije NOMAD 2000 d.o.o. so sestavni del vseh programov.

Opravičujemo se za morebitne pravopisne ali tiskarske napake in si pridržujemo pravico do popravka napačno izpisanega besedila, datuma ali cene potovanja.

Ljubljana, avgust 2008

NOMAD 2000 d.o.o.

Stopite v stik